5 เช็คลิสต์ คุณเป็นโรค metabolic syndrome หรือยัง

5 เช็คลิสต์ คุณเป็นโรค metabolic syndrome หรือยัง

กลุ่มอาการเมตาบอลิก(Metabolic syndrome) นำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ ได้มากมาย

Assets ID: 32Z87R95FryCcAFep98i90

เกณฑ์ที่วินิจฉัยว่า เป็นกลุ่มอาการ เมแทบอลิก (Metabolic syndrome) คือ

ถ้าใครพบว่า มี 3 ใน 5 ของข้อนี้ คุณอาจเสี่ยงต่อ Metabolic syndrome

1 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ผู้ชาย เกิน 90 เซนติเมตร ผู้หญิง เกิง 80 เซนติเมตร(หรืออยากให้แม่นยำกว่านั้น ใช้เกณฑ์ ส่วนสูงหารสอง นะคะ เช่น สูง 170 แสดงว่ารอบเอวไม่ควรเกิน 85 เซนติเมตร)

waistcircumference

2 ระดับ HDL cholesterol ต่ำกว่า 40 mg/dL (หรืออยู่ระหว่างการได้รับยาลดไขมันในเลือด )

3 ระดับไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) สูงกว่า 150 mg/dL หรืออยู่ระหว่างการได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด

blood test triglycerides

4 ความดันโลหิตสูงโดยมี ความดันตัวบนสูงกว่า 130 mmHg หรือ ความดันตัวล่ง สูงกว่า 85 mmHg) หรือ อยู่ระหว่างการได้รับยาลดความดันโลหิต

blood pressure

5 ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังอาหาร (postprandial glucose) มากกว่าหรือเท่ากับ 110 mg/dL หรือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

bloodtestglucometer dm