logo
เริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ในเครือของเรา

step

เลือก Package และลงนามข้อมูล MOU ด้านข้อมูลสุขภาพ

Organization’s Analysis Report

Health Evaluation Report (Next Health Checkup)

เริ่มต้นใช้งาน