logo
เริ่มต้นใช้งาน
ความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการวิจัย "Premier" ต้านเบาหวาน

ความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการวิจัย "Premier" ต้านเบาหวาน

โรงพยาบาลศิริราชได้ไว้วางใจในการใช้แอปพลิเคชันเบาใจในโครงการวิจัยที่ชื่อว่า " การทำนายการเกิดโรคเบาหวานและการป้องกันโรคเบาหวานด้วยยาเมทฟอร์มินเปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ” หรือ PREMIER:

PREdiction and PREvention of Diabetes using Metformin or Lifestyle Intervention with Economic Evaluation Research

โดยแอปพลิเคชันเบาใจ เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยคนไข้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้การทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมากขึ้น ผ่านทางฟีเจอร์ "บันทึกอาหาร" ที่ทำง่ายๆ โดยการถ่ายรูปอาหารแล้วให้ AI ช่วยประมวลผล

หรือปรับเปลี่ยนให้มีการเดิน การออกกำลังกาย ที่มากขึ้น และการ ลด sedantary lifestyle (ภาวะเนือยนิ่ง) ด้วยการกระตุ้นให้มีการเชื่อมข้อมูลก้าวเดินผ่าน application หรือ smart watch

ที่สำคัญ คนไข้เพื่อให้บุคลากรทางกายแพทย์ เช่น นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดตาม ประเมินและให้คำแนะนำ หลังจากการบันทึกอาหารจะมีระบบ AI ในการประเมินชื่อเมนูอาหาร ด้วยระบบ AI และแสดงผลด้านพลังงานและสารอาหารแก่ผู้ใช้ รวมทั้งฟีเจอร์อื่นๆ เช่น คลังความรู้ในบทเรียน และ chat 

โครงการมีเป้าหมายและมุ่งหวังในการช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานของคนไข้ประเภทที่ 2 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อื่นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ  มุ่งหวังที่จะช่วยให้คนไข้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยความรู้และการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง