logo
เริ่มต้นใช้งาน
ความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการวิจัย "Premier"

ความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลศิริราช โครงการวิจัย "Premier"

โรงพยาบาลศิริราชได้ไว้วางใจในการใช้แอปพลิเคชันเบาใจในโครงการวิจัยที่ชื่อว่า " การทำนายการเกิดโรคเบาหวานและการป้องกันโรคเบาหวานด้วยยาเมทฟอร์มินเปรียบเทียบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ” หรือ PREMIER: PREdiction and PREvention of Diabetes using Metformin or Lifestyle Intervention with Economic Evaluation Research

โดยแอปพลิเคชันเบาใจ เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยคนไข้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมากขึ้น ผ่านทางฟีเจอร์ "บันทึกอาหาร" ที่ทำง่ายๆ โดยการถ่ายรูปอาหารแล้วให้ AI ช่วยประมวลผล

หรือปรับเปลี่ยนให้มีการเดิน การออกกำลังกาย ที่มากขึ้น และการ ลด sedantary lifestyle (ภาวะเนือยนิ่ง) ด้วยการกระตุ้นให้มีการเชื่อมข้อมูลก้าวเดินผ่าน application หรือ smart watch

ที่สำคัญ คนไข้เพื่อให้บุคลากรทางกายแพทย์ เช่น นักกำหนดอาหาร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ติดตาม ประเมินและให้คำแนะนำโดยหลังจากการบันทึกอาหารจะมีระบบ AI ในการประเมินชื่อเมนูอาหาร ด้วยระบบ AI และแสดงผลด้านพลังงานและสารอาหารแก่ผู้ใช้ รวมทั้งฟีเจอร์อื่นๆ เช่น คลังความรู้ในบทเรียน และ chat 

โครงการมีเป้าหมายและมุ่งหวังในการช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานของคนไข้ประเภทที่ 2 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อื่นๆ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ มุ่งหวังที่จะช่วยให้คนไข้ผู้เข้าร่วมโครงการหยุด หรือ ชะลอการเป็นโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยความรู้และการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง