logo
เริ่มต้นใช้งาน
เบาใจในงาน "ส.ส.ส.20ปี 20 Big changes พลังภาคีสร้างสุข"

เบาใจในงาน "ส.ส.ส.20ปี 20 Big changes พลังภาคีสร้างสุข"

20 ปี สสส

เบาใจ ได้ร่วมงานกับ ส.ส.ส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ใน event  “ 20ปี 20 Big changes พลังภาคีสร้างสุข"

โดยเป็นหนึ่งในแคมเปญ "5 จุดเน้น เสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ : จัดรูปแบบการสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของพฤติกรรมเนือยนิ่ง "

โดยภายในงาน 20 ปีส.ส.ส. จะให้ผู้เข้าร่วมงานได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเบาใจมาใช้งาน ซึ่งแอปพลิเคชันเบาใจเป็แอปพลิเคชันที่มีเป้าหมายในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ ส.ส.ส.

งาน20ปี สสส 2

แอปพลิเคชันเบาใจ กระตุ้นให้ผู้ใช้แอปฯตระหนักในอาหารที่บริโภค ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (sedantary lifestyle) เพิ่มการขยับร่างกาย (ผ่านการเชื่อมต่อก้าวเดิน และบันทึกการออกกำลังกาย)

ให้คำแนะนำด้วยระบบ AI และให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย โดยนักกำหนดอาหารและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชันเบาใจ ที่ดาวน์โหลดภายในงาน ได้นำมาแสดงผลในรูป infographic

ทั้งเรื่องของก้าวเดินโดยรวมที่แสดงผลแบบ real time หมวดหมู่อาหารที่ผู้เข้าร่วมงานบริโภค

ดัชนีมวลกาย (BMI) ของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งพบว่า ผู้ที่จัดอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน (obesity) มีถึง 38.9 %

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ที่ : https://bit.ly/3Nn0a1x

image thaihealth